Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wielkopolskim

 

Tytuł Projektu

Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie MOL i Województwie Lubuskim

 

Projekt realizowany w latach 2018-2021

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, Oś priorytetowa III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

 

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest transgraniczna współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego w dziedzinie ratownictwa medycznego. Podwyższenia kompetencji zawodowych polskich i niemieckich pracowników systemu ratownictwa medycznego ma umożliwić skoordynowane, transgraniczne udzielanie medycznych czynności ratunkowych
w stanie nagłego zagrożenia zdrowia oraz zagwarantować mieszkańcom obszarów przygranicznych optymalną obsługę przez zespoły ratownictwa medycznego.
Podstawowym warunkiem jest wspólne kształcenie i doskonalenie zawodowe pozwalające poznać zakres kompetencji w różniących się systemach ratownictwa medycznego. Będzie można to osiągnąć w trakcie codziennego wykonywania czynności zawodowych, przez integrację zawodową oraz poprzez  wspólne szkolenia
w zakresie ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, katastrof i bezpieczeństwa publicznego.

 

W projekcie przewidziane są wspólne treningi symulacyjne (łącznie 8 treningów: symulacje zdarzeń masowych oraz treningi zaawansowanych czynności ratunkowych ASL), podnoszące kwalifikacje zawodowe, które odbędą się w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy, w Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wlkp. oraz w nowym centrum szkoleniowym w Strausbergu (Niemcy). Weźmie
w nich udział 120 polskich i niemieckich pracowników ratownictwa medycznego oraz instruktorów technik medycznych.

 

Partnerzy projektu:

- Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH,  Am Biotop 1015344 Strausberg;

- Gmina Witnica;

- Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu dla wszystkich partnerów wynosi 875.650,26 euro, natomiast  wartość  projektu  dla SPWSPR w Gorzowie Wlkp. wynosi 68.812,51 euro, z tego:

- środki własne SPWSPR w Gorzowie Wlkp. 15,21% = 10.465,59 euro;

- środki EFRR 84,79% = 58.346,92 euro;

W ramach wydatków zaplanowany jest zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń tzn. manekinów, fantomów, symulatorów itp. na łączną kwotę 43.800,72 euro.