Nazwa przetarguData ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2017 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych2017-01-12

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.
Nazwa przetarguData ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2018 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych2018-01-09

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
Nazwa przetarguData ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Robota budowlana w zakresie przebudowy z rozbudową i nadbudową budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 819 z obrębu 10 – Zamoście przy ul. Śląskiej 4 w Gorzow2018-05-29

Zaproszenie do złożenia oferty
dodatek 1 - wzór formularza ofertowego
dodatek 2 - wzór pełnomocnictwa
dodatek 3 - wzór umowy
Dokumentacja projektowa z rysunkami
STWiOR
Przedmiar robót (materiał pomocniczy)
Przedłużenie terminu składania ofert 12.06.2018r
Zawiadomienie o wyborze oferty 21.06.2018
Nazwa przetarguData ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Dostawa tlenu medycznego poprzez napełnienie butli będących na stanie Zamawiającego2018-07-17

Zaproszenie do złożenia oferty
dodatek 1 - wzór formularza ofertowego
dodatek 2 - załącznik cenowy
dodatek 3 - wzór pełnomocnictwa
dodatek 4 - wzór umowy