Nazwa przetarguData ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2017 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych2017-01-12

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.
Nazwa przetarguData ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2018 - zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych2018-01-09

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
Nazwa przetarguData ogłoszenia
Przetarg nieograniczony - Dostawa ambulansu typu "C" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym. Nr sprawy: ZP.330.2.20182018-03-28

Ogłoszenie o zamówieniu 28.03.2018r.
SIWZ
dodatek 1 - wzór formularza ofertowego
dodatek 2 - załącznik cenowy
dodatek 3 - opis przedmiotu zamówienia
dodatek 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
dodatek 5 - wzór pełnomocnictwa
dodatek 6 - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
dodatek 7 - wzór umowy
Wyjaśnienia treści SIWZ 30.03.2018r.
Wyjaśnienia treści SIWZ 03.04.2018r.
Informacja z otwarcia ofert 06.04.2018r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.04.2018
Nazwa przetarguData ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek2018-03-29

Zaproszenie do złożenia oferty
dodatek 1 - wzór formularza ofertowego
dodatek 2 - załącznik cenowy
dodatek 3 - wzór pełnomocnictwa
dodatek 4 - wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty 10.04.2018r.
Nazwa przetarguData ogłoszenia
Postępowanie poniżej 30.000 euro - Świadczenie usług w zakresie monitorowania miejsc stacjonowania ZRM2018-04-10

Zaproszenie do złożenia oferty
dodatek 1 - wzór formularza ofertowego
dodatek 2 - załącznik cenowy
dodatek 3 - wzór pełnomocnictwa
dodatek 4 - wzór umowy