Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Transport medyczny


Zgłoszenie transportu :

Transport medyczny należy zgłaszać :
- od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-16:00
- nr tel. 602 728 060
- do 120 km należy zgłosić najpóźniej 24 h przed transportem medycznym
- powyżej 120 km w jedną stronę należy zgłosić 2 dni przed transportem medycznym


Organizacja transportu :

Informacje na temat organizacji transportu można uzyskać pod numerem telefonu :

+48 95 727 80 76

Transport bezpłatny :

I. Transport medyczny, o którym mowa w art. 161c ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykonywany jest na rzecz osób uprawnionych według przepisów wskazanej ustawy, według zasad określonych w art. 41 ust.1 i 2 tej ustawy, bezpłatnie:

1.
na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, w przypadkach:
a. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
b. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia

2.
na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.


II. W przypadkach niewymienionych w ust. 1, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje przejazd środkami transportu medycznego, o którym mowa w art. 161c ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - odpłatnie lub za częściową odpłatnością - w rozumieniu art. 41 ust.3 wskazanej ustawy.

Transport odpłatny :

Wysokość opłaty za transport medyczny, o której mowa w § 1 ust. 3 Zarządzenia.
Opłata za transport medyczny stanowi sumę kwot:

1. opłaty za wynajem karetki pogotowia
, gdzie stawka godzinowa wynosi 40 zł. (czterdzieści złotych), a opłata za każde rozpoczęte 30 minut wynosi 20 zł. (dwadzieścia złotych),

2. kosztów rzeczywistego zużycia paliwa,
na podstawie przejechanych kilometrów,

3. opłaty transportowej –
liczonej jako:

a. 60 % sumy opłat,
o których mowa w pkt. 1 i 2 - gdy transport medyczny do miejsca docelowego oraz powrót do miejsca stacjonowania karetki pogotowia w Gorzowie Wlkp. - nie przekracza łącznie odległości 500 km,

b. 40 % sumy opłat,
o których mowa w pkt.1 i 2 - gdy transport medyczny do miejsca docelowego oraz powrót do miejsca stacjonowania karetki pogotowia w Gorzowie Wlkp. - przekracza łącznie odległość 500 km.